Detail Buku

Jakad.id

PERGESERAN FUNGSI YUDIKATIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

PERGESERAN FUNGSI YUDIKATIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Harga Rp. 60.000
Pengarang Dr. Jayus, S.H., M.Hum, Muhammad Hoiru Nail
ISBN
Berat 290 (gr)
Penerbit CV. Jakad Media Publishing

Dalam tulisan buku ini akan membahas putusan dari MK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai putusan tersebut terdapat pasal bab kedelapan terkait pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam hal permohonan pengujian materiil maka pemohon  dalam petitumnya meminta kepada MK untuk menyatakan materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut disampaikan dalam permohonan pemohon pada bagian petitum permohonan. MK dalam putusannya membagi menjadi 3 putusan. Pertama ialah putusan ditolak, kedua putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard), dan yang ketiga putusan MK mengabulkan permohonan pemohon. 
 

Pesan

Keep In Touch

Jakad.id

Yes We Can Do!
Bagikan
lastPrefix:

lastJudul:
lastId:
lastPrefixSub:

lastJudulSub:
lastIdSub:
lastPrefixSubSub:

lastJudulSubSub:
lastIdSubSub:
lastPrefixSubSubSub:

stateTrigger:

pushState:

openMainForm:

openSubForm:
goTopVal:

viewSearchMain:
viewSearchSub:

viewOptMain:
viewOptSub: